КРЫЖОВЫ ШЛЯХ БЕСКАРЫСЛІВАЙ ЛЮБОВІ

2015-03-21

Аўтар: Анастасія-Алена

Жыццѐ хрысціяніна - гэта шлях з Крыжам на Галгофу.
Крыж - вось выраз сапраўднай любові, калі ж хрысціянін выракаецца крыжа, ѐн не можа быць вучнем Хрыста.
Дазволь нам, Езу, якія стаім зараз перад Табою, прайсці разам з Табою гэты Крыжовы шлях у пакоры сэрца і раздзяліць Твае пакуты.
Навучы нас, Езу, несці Крыж без нараканняў і прымаючы яго з любоўю!
Навучы нас даверу і бескарыслівай любові!
Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі!

(перад пачаткам кожнай стацыі: Кланяемся Табе, Езу Хрысце! - Бо праз Крыж і Муку Сваю прынѐс Ты збаўленне свету!

Стацыя 1
Езус несправядліва асуджаны на смерць

Госпадзе! Ты вучыў: "Не судзіце і не будзеце асуджаныя"
Езу! Ты не меў граху, але Цябе несправядліва асудзілі, вынеслі Табе смяротны прысуд,
як злачынцу!
О, якія жорсткія сэрцы людзей, што адплочваюць злом за дабро і судзяць невінаватых! Гэтыя людзі, на жаль, не ведаюць, што несправядліва асуджаючы бліжніх, яны перш за усѐ асуджаюць самі сябе, таму што Бог глядзіць не на знешняе аблічча чалавека, а ў глыбіню сэрца. Жорсткія сэрцы, таму што не маюць любові да Бога і бліжніх!..

- О Езу, барані мяне ад граху асуджэння бліжніх і навучы больш маўчаць і слухаць, чым гаварыць!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 2
Езус бярэ Крыж на Свае плечы

Езу! Ты пакорна прымаеш Крыж - гэта цяжар маіх грахоў, занядбанняў, няўдзячнасці, непрабачэння...
Ты бярэш Крыж на Свае плечы з любові да мяне, каб паказаць мне шлях сапраўднай бескарыслівай любові, якая нічога не шукае для сябе, а толькі клапоціцца пра бліжніх!

Ты не выракаешся Крыжа і не гаворыш, што Крыж занадта цяжкі. Ты прымаеш яго ў маўчанні, бо маўклівая душа - моцная і ѐй нічога не можа пашкодзіць. Маўчанне - гэта голас душы, які нашмат мацнейшы, чым крык.

- О Езу, навучы мяне таксама з пакораю прымаць крыж маіх штодзѐнных абавязкаў, клопатаў, цярпенняў, ведаючы, што Ты ніколі не даеш больш цяжкага Крыжа, чым той, які патрэбен для збаўлення маѐй душы!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 3
Першае падзенне Езуса пад цяжарам Крыжа

Езу, Ты падаеш першы раз пад цяжарам Крыжа, несучы яго на Галгофу, але устаеш і зноў ускладаеш на плечы Крыж, і крочыш далей...
Часам, і ў маім жыцці здараюцца падзенні як фізічныя, так і духоўныя. Падзенне - гэта выпрабаванне маѐй моцы. Ты паказваеш мне, Езу, што я - слабы чалавек, але сапраўдную моц можаш даць мне толькі Ты, Госпадзе, бо Твая моц дасканаліцца ў маѐй слабасці.

- Навучы мяне, Езу, не ўпадаць у роспач, калі часам здарыцца падзенне ў маім духоўным жыцці, калі аддалюся ад Цябе праз грэх. Дай мне, Езу, мужнасці, зруйнуй фальшывы сорам і дапамажы мне падняцца, стаць у праўдзе і адважна прасіць у Цябе прабачэння ў сакраманце святой споведзі.

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 4
Езус сустракае Сваю Маці

О, якая вялікая бязмежная любоў! Любоў і спагада блізкага чалавека асабліва ў цяжкую хвіліну! Сапраўдная Любоў – некрывадушная, яна радзяляе не толькі радасць, але і пакуты.
На Сваім Крыжовым шляху, Езу, Ты сустрэў Сваю Маці! Яна не наракала на жыццѐ, чаму так сталася, што Яе Сын Адзінародны павінен цярпець такія жудасныя пакуты! Яна з глыбокім болем перажывала ўсѐ ў Сваім Сэрцы, у маўчанні, у пакоры... Найсвяцейшая Марыя Панна прыняла гэта з вялікім даверам, ведаючы што Любоў бескарыслівая – ахвярная і што Сын Яе церпіць за Збаўленне ўсяго чалавецтва!

- О Марыя, мая духоўная Маці, навучы мяне з пакораю і даверам прымаць у жыцці Божую волю!

Тваѐй абароне аддаѐмся...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 5
Сымон Кірынэец дапамагае Езусу несці Крыж

Езу! На Тваім пакутным Крыжовым шляху сустракаецца чалавек, якога змушаюць Табе дапамагчы. Сымон стомлены, вяртаючыся з працы, неахвотна ўскладае сабе на плечы Крыж і ідзе з Табою. Ён, нават, і не разумее, чаму менавіта ѐн павінен дапамагаць незнаѐмаму чалавеку, прымаючы Цябе за злачынцу.

Сымон Кірынэец не ведае, што праз дапамогу нясення Крыжа на Галгофу, атрымае Божае блаславенне - вялікую ласку для Збаўлення сваѐй душы.

- О Езу, прашу Цябе навучы мяне дапамагаць бліжнім, не чакаючы ад іх узнагароды ці нават простай падзякі, ведаючы, што сапраўднай узнагародай з'яўляецца жыццѐ вечнае ў Валадарстве Нябесным!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 6
Вераніка выцірае твар Езуса

Вось учынак бескарыслівай любові! Не саромеючыся і не разважаючы доўга, што падумаюць іншыя людзі з натоўпу, Вераніка адважна выйшла насустрач Езусу, каб выцерці Яго збалелы скрываўлены твар, тым самым прыносячы Яму хоць маленькую палѐгку. Учынак малы, просты, але ад чыстага сэрца, не пад прымусам, а з любові. Вераніка не чакала аніякай узнагароды.

Але Любоў - магутная сіла, здольная пераўтвараць малыя ўчынкі ў вялікія! Як доказ таму – адбітак Твайго Святога аблічча, Езу, на хустцы Веранікі! Гэта Твой просты падарунак жанчыне з чыстым сэрцам, гэта пацалунак бескарыслівай любові!

- О Езу, навучы мяне таксама заўважаць побач тых, каму патрэбна мая дапамога і, здзяйсняючы ўчынкі міласэрнасці, ахвярна служыць бліжнім.

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 7
Другое падзенне Езуса пад цяжарам Крыжа

Стомлены Езус крочыць па дарозе... Крыж з кожным крокам здаецца ўсѐ цяжэйшым, але ж гэта той самы Крыж, не іншы. Толькі Езус паступова губляе сілы. Яго ўсѐ больш прыгнятаюць грахі і здрады людзей.
І вось імгненне... Езус спатыкаецца і падае. Над Ім насміхаюцца і здзекваюцца з Яго, праклінаюць, бічуюць. Але Ён ведае кошт Збаўлення душы чалавека.

Езу, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў да пакаяння. Тваѐ другое падзенне пад Крыжам – невыпадковае, таму што чалавек часта жыве ў стане смяротнага граху, але з прычыны сваѐй духоўнай слепаты не бачыць гэтага, таму што ўжо прызвычаіўся да такога ладу жыцця. Часам, чалавек нават не адчувае патрэбы шчырага пакаяння перад Богам за здзейснены грэх.

- Езу! Пакажы мне мае грахі і правіны, якія мяне ад Цябе аддаляюць і дай ласку шчырага жалю за іх, пакаяння і навяртання сэрца!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 8
Езус суцяшае ерузалемскіх жанчын

“Не па Мне плачце, а па сабе і па дзецях вашых!” - кажаш Ты, Езу, калі сустракаеш на Сваім пакутным шляху ерузалемскіх жанчын.
Ты прыносіш палѐгку і суцяшэнне тым, хто гэтага патрабуе і ніколі не пакідаеш без Сваѐй дапамогі тых, каму яна найбольш патрэбна. Для кожнага чалавека, Езу, Ты знаходзіш патрэбныя словы суцяшэння, бо Слова Тваѐ святое – сапраўды жывое і дзейснае!

- Езу! Прашу Цябе, учыні так, каб слѐзы шчырага пакаяння і любові сталі для мяне такімі ж патрэбнымі ў маім духоўным жыцці, як хлеб штодзѐнны, і каб я заўсѐды годна перажывала Сакрамант пакаяння і ядналася з Табою ў Сакраманце Святой Эўхарыстыі, прымаючы з чыстым сэрцам Тваѐ Святое Цела і Найдаражэйшую Кроў!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 9
Трэцяе падзенне Езуса пад цяжарам Крыжа

Езу! Ты амаль губляеш прытомнасць, падаеш на зямлю, Крыж моцна прыціскае Цябе да зямлі. Ужо трэці раз Ты падаеш, несучы Крыж на Галгофу. Здавалася б усѐ скончана... Ты не маеш больш сілаў устаць.
Але Твая любоў нашмат большая, чым грахі ўсяго чалавецтва. Толькі з любові да чалавека Ты, прыкладаючы вялікія намаганні праз жудасныя пакуты і перамагаючы боль, устаеш, каб узысці з Крыжам на Галгофу – на тое месца, дзе павінна адбыцца збаўчая крывавая ахвяра!

- О Езу! Калі я ўпаду пад цяжарам грахоў і мая душа будзе клікаць Цябе – майго адзінага Збаўцу, дапамажы мне падняцца з бездані грахоў, спадзеючыся толькі на Тваю сілу, на моц Святога Крыжа і Тваѐй Найдаражэйшай Святой Крыві!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 10
З Езуса Хрыста здзіраюць аддзенне

Езу! У Цябе забралі ўсѐ, нават вопратку, якая прыкрывала Тваѐ збічаванае, зраненае Цела. Не здолелі адабраць у Цябе толькі чалавечую годнасць.
Чалавек створаны на вобраз і падабенства Божае! Езу! Ты меў чалавечы сорам, але аддаў усѐ, што меў: аддаў злосным злачынцам сваю вопратку! Гэта жэст бескарыслівай любові – аддаць усѐ, не затрымліваючы нічога для сябе! Бо самая галоўная каштоўнасць - гэта душа чалавека! Цела забіваюць, але душу забіць не могуць! Таму што чалавек нездольны знішчыць тое, што створана Усемагутным Богам.

- Езу! Навучы мяне больш даваць, а не прасіць штосьці для сябе, бо даючы патрабуючым, атрымліваем нашмат больш, і той, хто аддае перажывае духоўную радасць.

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 11

Укрыжаванне Езуса

О Езу, мой Збаўца! Ты палюбіў мяне першы, Ты пазнаў мяне яшчэ да майго нараджэння. Мае імя ўжо тады было пазначана на Тваіх святых далонях, якія цяпер з любові да мяне Ты даеш прабіць доўгімі затупленымі цвікамі. Ты церпіш жудасныя пакуты і нясцерпны боль за мяне. Ты цярпеў гэты боль за тых, каму дазволіў прыбіць Свае рукі да Крыжа. Езу, Ты прабачыў усім: хто зневажаў Цябе і тым, хто прыбіваў Цябе да Крыжа!

Вось сапраўдная бескарыслівая Любоў!
Езу Хрысце! Ты Сам вучыў, што няма на свеце большай любові, калі хто жыццѐ сваѐ аддасць за сваіх сяброў.

- Навучы мяне, Езу, верыць, спадзявацца, цярпець і любіць! Навучы любіць так, як любіш Ты: проста, шчыра і бескарысліва! Навучы мяне прабачаць так, як Ты прабачаеш нам, грэшным!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 12
Смерць Езуса на Крыжы

О Крыж святы! О Крыж Збаўлення! Бласлаўлѐнае дрэва Крыжа, на якім цярпеў і паміраў Божы Сын!
- Ойча , у рукі Твае аддаю Я Дух мой!!!- усклікнуў Езус моцным голасам і сканаў ...

( хвіліна цішыні, каб пачуць апошні ўдар Найсвяцейшага Сэрца Езуса )
( МАЛІТВА Ў МАЎЧАННІ СЭРЦА... а потым Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому...)

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 13
Цела Езуса здымаюць з Крыжа

Здавалася па чалавечым меркаванням цяпер-то сапраўды ўсѐ скончана. Але ўсѐ толькі пачынаецца: Любоў Божая не памірае. Яна трывае праз вякі, Яна жыве зараз у нашых сэрцах! Любоў не магчыма забіць!

Любоў жыла і ў Беззаганным Сэрцы Балеснай Маці, калі Ёй на рукі паклалі Цела Езуса, знятае з Крыжа.
Маці Балесная, Найсвяцейшая Панна Марыя, мы – Твае дзеці, таму што Твой улюбѐны Сын, наш Збаўца, Езус Хрыстус, даў нам Цябе за Маці, каб Ты дапамагала нам у змаганні з сіламі цемры, са спакусамі злога. Таму што Ты ніколі не пакідаеш без Сваѐй мацярынскай апекі ўсіх тых, хто да Цябе шчырым сэрцам звяртаецца! І ніводная душа, якая шчыра просіць Тваѐй апекі і дапамогі, ніколі яшчэ не была падманута, таму

- О Найсвяцейшая Панна Марыя, выпрасі для нас, Сваіх дзяцей, ласкі ўзрастання ў цнотах веры, надзеі і бескарыслівай Божай Любові!

Тваѐй абароне аддаѐмся...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

Стацыя 14
Цела Езуса паклалі ў грабніцу

Скатаванае Цела Езуса, якое ўжо не мела ў сабе жыцця, паклалі ў грабніцу і камень вялікі прывалілі да магілы... Чалавека забілі, але не Бога! Таму што Божая моц, Божая Любоў перамагла смерць!
У гэтай стацыі Езус дае надзею тым, хто яе не мае: надзею на вечнае жыццѐ, на збаўленне душы праз Сваѐ хвалебнае ўваскрасенне.

Менавіта таму пасля пакутнай крывавай пятніцы надыходзіць ціхая субота - дзень чакання, дзень прыгатавання сэрца на сустрэчу з Хрыстом у Вялікі Дзень Пасхі, Дзень Яго светлага хвалебнага Уваскрасення.

Укрыжаваная Любоў - крыніца суцяшэння!
Укрыжаваная Любоў - душы маѐй збаўленне!
Хвала Табе, Хрысце, за Тваю жывую прысутнасць сярод нас, за тое, што даеш нам Сябе ў Святых Дарах!!!

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

Які за нас цярпеў ад ранаў – Езу Хрысце! Змілуйся над намі! Маці Божая балесная, заступіся за нас!

МАЛІТВА НА ЗАКАНЧЭННЕ КРЫЖОВАГА ШЛЯХУ Святы Божа, Святы моцны, Святы несмяротны –

змілуйся над намі і над усім светам (3 разы)
О Кроў і Вада , якая выцекла з Найсвяцейшага Сэрца Езуса, як крыніца

міласэрнасці да нас – давяраем Табе! Езу, давяраем Табе! (3 разы)

Для атрымання Божага Дару адпусту памолімся ў інтэнцыях Святога Айца...

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу... альбо Тваѐй абароне аддаѐмся...